Privatumo politika

Privatumo Politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

www.Skin5.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmens duomenys nuolat atnaujinami;

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

– asmens duomenis tvarko tik tie Pardavėjass darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 

 1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – www.Skin5.lt (toliau – Pardavėjas), individualios veiklos numeris 872156, registracijos adresas Šeimyniškių g. 21A LT-09236 Vilnius.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Pardavėjas. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Pardavėjass veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Pardavėjass interneto svetainėse, Facebook, Instagram puslapiuose ir pan. (toliau – Svetainė). Pardavėjas užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.). 

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.5. Slapukai (angl. – Cookies) – Pardavėjass interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos daleles, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje. 

 

 1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Pardavėją, naudojasi Pardavėjas teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Pardavėją prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Pardavėjass svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Pardavėjui asmens duomenis sutinka, kad Pardavėjas naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. 

3.2. Asmens duomenis Pardavėjas tvarko šiais tikslais:

 

3.2.1. Pardavėjass veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys: 

✓ Sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Pardavėjas gauna pagal teisės aktus vykdydama Pardavėjass veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Pardavėją įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.

✓ Siekiant parduoti Pardavėjass parduodamą produkciją gali būti tvarkomi klientų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, telefono numeris, elektronino pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas).

 

3.2.2. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tema, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas.

 

3.2.3. Dovanų kuponų pardavimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės), dovanų kupono vertė, dovanų kupono pirkėjo vardas (-ai), pavardė (-ės), pardavimo data, dovanų kupono numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dovanų kupono galiojimo data, atsiskaitymo duomenys, kupono gavėjo vardas.

 

3.2.4. Žaidimų, konkursų vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės) ir/arba vartotojo vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie asmens odos būklę, tipą.

3.2.5. Elektroninė prekyba. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, pirkimų istorija, prekių pristatymo adresas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys.

3.2.6. Telefonu teikiamų konsultacijų apie Pardavėjass teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas, gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Telefoninio pokalbio įrašas, telefono numeris iš kurio ir į kurį skambina, telefoninio pokalbio data, telefoninio pokalbio trukmė.

3.2.7. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

 

3.2.8. Pardavėjass darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

✓ Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Pardavėjass rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

3.2.9. Kitais tikslais, kuriais Pardavėjas turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Pardavėjass teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Pardavėją įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

 1. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

4.1. Pardavėjas interneto svetainėje naudoja slapukus su tikslu tobulinti ir gerinti pirkėjų bei svetainės lankytojų patirtį.

4.2. Pardavėjass interneto svetainėje gali būti naudojamos šios slapukų rūšys:

4.2.1. Techniniai (būtinieji) slapukai – padeda svetainės lankytojui rodyti svetainę ir jos turinį, padeda užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, sukurti paskyrą, prisijungti prie paskyros ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Techniniai slapukai būtini tinkamam interneto svetainės funkcionalumui ir jų naudojimui svetainės lankytojo sutikimo nereikia.

4.2.2. Funkciniai slapukai – naudojami siekiant padėti svetainės lankytojui naudotis Pardavėjass interneto svetaine, prisiminti naršymo metu atliktus pasirinkimus ir pageidavimus. Funkciniai slapukai nėra būtini, kad interneto svetainė galėtų pilnai funkcionuoti, tačiau jie prideda funkcionalumo ir pagerina Jūsų naudojimosi Pardavėjass interneto svetaine patirtį.

4.2.3. Analitiniai slapukai – naudojami siekiant gauti informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudoja Pardavėjass interneto svetainę. Tai reikalinga tam, kad galėtumėme Pardavėjass interneto svetainę optimizuoti bei ją pagerinti. Analitinių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. 

4.2.4. Komerciniai (tiksliniai arba reklaminiai) slapukai – naudojami siekiant pateikti suasmenintą reklama Pardavėjass interneto svetainės lankytojui. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis ir/ar paslaugomis.

4.3. Prieigą prie statistinių duomenų apie Pardavėjass svetainės lankytojus turi Pardavėjass darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

4.4. Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti Pardavėjass partneriai, kurie teikia Pardavėjass interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

4.5. Slapukais surinkti duomenys Pardavėjasje yra saugomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

4.6. Išsamesnę informaciją apie slapukus galite rasti adresu: AllAboutCookies.org.

4.7.Jeigu nesutinkate, kad mes naudotumėme slapukus, Jūs turite galimybę pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus bei kontroliuoti slapukų kiekį. Naudingas nuorodas, kaip atsisakyti slapukų, rasite žemiau:

 

 1. SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMAS

 

5.1. Visą informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.

5.2. Šiuo metu mūsų Pardavėjas turi paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

5.3. Šiuo metu mūsų Pardavėjas turi paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“, kurio privatumo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/402411646841720

5.4. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 

 1. NAUJIENLAIŠKIŲ SIUNTIMAS

 

6.1. Naujienlaiškių siuntimui Pardavėjas naudojasi trečiosios šalies „Klaviyo“ paslaugomis. Trečioji šalis „Klaviyo“ sėkmingam naujienlaiškių išsiuntimui naudoja tik naujienlaiškio gavėjo el. pašto adresą. „Klaviyo“ privatumo politika yra pateikiama adresu:

6.2. Siunčiamų naujienlaiškių atsisakyti galima kiekvieno gaunamo laiško apačioje paspaudus mygtuką „Atsisakyti naujienlaiškio“, atsakant į gautą laišką arba tiesiogiai el. paštu susisiekus su Pardavėju ir išreiškus norą nebegauti Pardavėjas siunčiamų naujienlaiškių.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

7.1. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

7.2. Pardavėjas gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Pardavėjui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Pardavėjass vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Pardavėjass nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pardavėjas pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 

7.3. Pardavėjas taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

7.4. Pardavėjas garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

 

 1. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Pardavėjass svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Pardavėjass paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

9.1. Pardavėjass surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Pardavėjass informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. 

9.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Pardavėjass paslaugų, tačiau Pardavėjas ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

10.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

10.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis. 

10.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

10.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

10.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

10.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

10.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

10.8.Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

10.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

11.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Pardavėją:

11.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@skin5.lt;

11.1.2. raštu – adresu: Šeimyniškių g. 21A-4, LT-09236 Vilnius.

11.2. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Pardavėjas, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

11.3. Pardavėjass atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ 

 

12.1. Duomenų subjektas turi:

12.1.1. informuoti Pardavėją apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Pardavėjui svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

12.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Pardavėjas galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.1. Perduodamas Pardavėjui asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. 

13.2. Plėtojant ir tobulinant Pardavėjass veiklą, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje skin5.lt.

13.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje skin5.lt